Bird Fly Circle GIF

 

 

banner1top

 

校友情濃動畫相簿(鼠標指到即停,左擊看大圖)

网友推荐:

class7
meihong399@yahoo.com(關美虹)

zhencang1@gmail.com (珍藏原创编辑)

 

鸣谢 贊助:

符福汉 碧霞霞 伉俪

郭禧方 林 娟 伉俪

多倫多越南河内華僑校友會

温哥华河内华侨联谊会

多倫多越華校友會 會長龚绮慧女士 

 


 

 

  

bennerCenter 

2011作品珍藏 2022早期 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09 08 07 06

nn09

video

最新 & 經典回顧

 

school

 

candal讣告 唁电 哀謝


 

校友文学园地

c


 

 


 

 

 

2006-2022 zhencang.org All rights reserved